Dodanie tovaru

Cena za dodanie tovaru (ktorej súčasťou je cena za balné a dopravu) je účtovaná v závislosti od veľkosti a váhy objednávky, bude špecifikovaná priamo v objednávke Tovaru a zarátaná k celkovej cene za Tovar. Dodanie tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Prevádzkovateľa, zvyčajne v lehote 7 až 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je uvedené inak, alebo nie je inak dohodnuté s Kupujúcim.
Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená Kupujúcim v Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese. Ak Kupujúci neprevezme Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. ak nie je cez dohodnutý termín prítomný Kupujúci alebo určená osoba), znáša Kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním.

Odporúčame Kupujúcemu prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak zásielka javí známky poškodenia, odporúčame balík nepreberať, prípadne spísať s vodičom / zamestnancom prepravnej spoločnosti Protokol o škode alebo zásielku odmietnuť. Zároveň Vás žiadame o zaslanie informačného emailu na service@mia-made.com, aby sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli čo najskôr a mohli ju následne riešiť. Následne Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.
Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom formulára (ktorý nájdete priamo na stránke www.mia-made.com v sekcii “Reklamácie”), ktorý vyplňte a poškodený tovar zašlite na adresu Prevádzkovateľa do 3 dní.

V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však Kupujúci uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu voči Prevádzkovateľovi.

Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný termín dodania Tovaru je informatívny a Prevádzkovateľ ho negarantuje.
Tovar je doručovaný iba vrámci členských krajín Európskej Únie a vybraných krajín mimo EU.