Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi MIA-made s.r.o. a Vami.
Tieto Podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.mia-made.com, prevádzkovanom spoločnosťou MIA-made s.r.o., IČO: 51801337  , DIČ: 2120789715,  so sídlom Schurmannova 1213/27, 949 01 Nitra,  Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra.

Používaním internetového obchodu www.mia-made.com dávate na vedomie, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami a podmienkami používania internetového obchodu.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné
vzťahy medzi spoločnosťou MIA-made s.r.o. (ďalej
len “Prevádzkovateľ”) a kupujúcim, vykonanými prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len “Obchod”).
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných
strán vznikajúce v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba “Kúpna
zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou
(ďalej len “Kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného
prevádzkovateľom.
Internetový obchod je prevádzkovaný na doméne www.mia-made.com prostredníctvom webového
rozhrania (ďalej len “Webové rozhranie obchodu”).
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri
využívaní webových stránok umiestnených na adrese www.mia-made.com (ďalej len “Stránky”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie Podmienok (alebo ich častí). Povinnosť písomného oznámenia ich zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke Obchodu.

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.mia-made.com sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.


2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby internetového obchodu www.mia-made.com využiť.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje narábať s osobnými informáciami registrovaných Kupujúcich na webe dôverne, citlivo a v súlade s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Kupujúcich, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci poskytovania jeho služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.mia-made.com/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Osobné údaje za účelom:

 • plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov (ako je napr. identifikácia Kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez internetový obchod, správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov),
 • ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a subjektu údajov,
 • ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov,
 • interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“), iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas Kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje Kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:

 • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly Kúpnej zmluvy, plnenia práv a povinností,
 • sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Kupujúcim,
 • v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na Stránkach výlučne, ak Kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.

Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Kupujúci môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ registráciu  Kupujúceho na Stránkach Prevádzkovateľa na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Kupujúceho na Stránkach Prevádzkovateľa.

Za účelom informovania Kupujúcich o prebiehajúcich kampaniach Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ posiela Kupujúcim informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže Kupujúci obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevázdkovateľa, alebo na emailovú adresu: service@mia-made.com

Ak sa Kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve Kupujúceho.


3. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

3.1 Prístup
Prístup k týmto Stránkam je povolený v súlade s týmito Podmienkami.

3.2 Registrácia
Registrácia Kupujúceho na Stránkach je bez poplatku. Po vyplnení registračného formulára a jeho potvrdení a akceptácii Prevádzkovateľom bude Kupujúcemu na Stránkach Obchodu www.mia-made.com vytvorený zákaznícky účet.

Pre možnosť aktívneho nakupovania na Stránkach nie je nutná registrácia.

Pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách Prevádzkovateľa je nevyhnutné, aby sa Kupujúci zaregistroval na www.mia-made.com v registračnej časti portálu. Registráciu Kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Kupujúci je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s týmito Obchodnými Podmienkami. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na Stránkach pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné, pravdivé a aktuálne údaje. Nesplnenie uvedených povinností Kupujúcim je vykladané v neprospech Kupujúceho.
Kupujúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

Každá osoba je oprávnená zaregistrovať sa len raz a je oprávnená mať u Prevádzkovateľa iba jeden zákaznícky účet.

Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Pri podozrení na zneužitie je v záujme Kupujúceho bezodkladne informovať Prevádzkovateľa Stránok.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, škody, náklady a výdavky vyplývajúce zo zneužitia prístupových údajov Kupujúceho.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť registráciu, alebo na základe oznámenia zaslaného Kupujúcemu registráciu Kupujúceho zrušiť.
V záujme zachovania bezpečnosti a predídenia zneužitia registrácie Kupujúceho si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na overenie totožnosti Kupujúceho pri zadávaní objednávky prostredníctvom účtu registrovaného na Stránkach www.mia-made.com.

3.3 Zrušenie registrácie
Kupujúci má právo zrušiť svoju registráciu, a to telefonicky na telefónnom čísle Prevádzkovateľa, alebo zaslaním a-mailu na emailovú adresu service@mia-made.com. Registrácia bude následne zrušená.
Ak Prevádzkovateľ zistí, že konkrétna osoba má u Prevádzkovateľa viac registrácií a zákazníckych účtov, je Prevádzkovateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť, podľa svojho uváženia, všetky alebo len niektoré registrácie a účty takejto osoby.

3.4 Práva Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Kupujúcim alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok (alebo ich častí). Povinnosť písomného oznámenia ich zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke Obchodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak Prevádzkovateľ nadobudne dôvodné podozrenie, že Kupujúci koná voči Prevádzkovateľovi v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje vykonanie viacerých registrácií a zriadenie viacerých zákazníckych účtov v Obchode, manipulácia s účtom, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Prevádzkovateľa, opakované neprevzatie Tovaru v dohodnutom čase.

Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu prevádzkovateľa, vrátane (ale nielen to) štrajkov, porúch napájania alebo porúch zariadenia alebo vyššej moci.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.mia-made.com a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

3.5 Odkazy na stránky tretích strán
Stránky www.mia-made.com môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia lepších informácií. Poskytovateľ nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedný za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas Poskytovateľa s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami.

3.6 Autorské práva
Obsah týchto webových stránok je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti MIA-made s.r.o..


4. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU

4.1 Podmienky nákupu
Kupujúci berie na vedomie, že Zmluva o kúpe Tovaru sa riadi Podmienkami, a najmä ustanoveniami tohto článku 4.

4.2 Tovar
Kupujúci berie na vedomie, že Tovar prezentovaný a predávaný na Stránkach je ručne maľovaný alebo ručne vyrábaný; priemyselne potlačený alebo nepotlačený.

4.3 Cena tovaru
Cena tovaru je uvedená u jednotlivých položiek Tovaru. Táto cena je základná, bez DPH, nakoľko Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Pred odoslaním Objednávky Tovaru bude vypočítaná celková cena za Tovar vrátane balného a dopravy (pozri odsek Dodanie Tovaru), a  Kupujúci bude vyzvaný k jej odsúhlaseniu. Kupujúci má vždy možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky Tovaru túto cenu skontrolovať. Ceny Tovaru sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky Tovaru a po dobu trvania kampane.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu balného a dopravy podľa Prevádzkovateľom akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet ceny tovaru a balného a dopravy ).

V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny. Pri platbe bankovým prevodom a platbe zo zahraničia je Kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme Prevádzkovateľa alebo zverejnenej na Stránkach pri tovare. Kupujúci i Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu odoslania Tovaru ) ak je Kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až po zaplatení Ceny Tovaru v plnej výške.

4.4 Platobné podmienky
Platbu za Tovar možno uskutočniť:

 • platobnou kartou prostredníctvom PayPal
 • bankovým prevodom

V prípade platby bankovým prevodom sa úhradou rozumie moment pripísania danej sumy na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

4.5 Objednávka tovaru a uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru
K zadaniu Objednávky Tovaru nieje nutná registrácia na Stránkach.
Kupujúci zadá Objednávku tak, že vybrané Tovary vloží do košíka stlačením tlačidla "Do košíka". V nákupnom košíku si Kupujúci môže upraviť požadované množstvo nakupovaného Tovaru. Pre potvrdenie Objednávky Tovaru stlačí  Kupujúci tlačidlo "Pokladňa". Kupujúci prejde jednoduchým procesom, na konci ktorého potvrdí Objednávku Tovaru stlačením tlačidla "Potvrdiť objednávku".

Kupujúci dostane od Prevádzkovateľa automaticky generované informatívne oznámenia o prijatí Objednávky Tovaru do systému Prevádzkovateľa, týmto však nedochádza k uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru a Kupujúci aj Prevádzkovateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do záväzného potvrdenia Objednávky Tovaru zo strany Prevádzkovateľa. Kupujúci môže zrušiť Objednávku Tovaru zaslaním e-mailu na adresu service@mia-made.com, alebo telefonicky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť objednávku, alebo na základe oznámenia zaslaného Kupujúcemu Objednávku Kupujúceho zrušiť.
V prípade, že Prevádzkovateľ zruší Objednávku Tovaru potom, čo Kupujúci uhradil Cenu Tovaru, Prevádzkovateľ bezodkladne vráti Kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške a to v lehote najneskôr do 14 dní od prijatia platby.

K uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru dochádza tým, že Prevádzkovateľ zašle Kupujúcemu elektronické potvrdenie označené ako "Záväzné potvrdenie objednávky" špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom Prevádzkovateľ potvrdí, že Tovar bol Kupujúcim uhradený v plnej výške a zároveň informuje Kupujúceho o predpokladanom termíne odoslania Tovaru.

4.6 Zmeny v objednávke
Zo strany Kupujúceho:
Po potvrdení Objednávky Prevádzkovateľom môžu byť zmeny v Objednávke (ako je napr. zmena adresy dodania Tovaru) vykonané iba na základe písomnej dohody s Prevádzkovateľom. Kupujúci návrh na zmenu v Objednávke bezodkladne oznámi Prevádzkovateľovi mailom na adresu: service@mia-made.com, zmena je považovaná za platnú po jej odsúhlasení a potvrdení Prevádzkovateľom. Zmeny vykonané v objednávkach môžu ovplyvniť termín Dodania Tovaru. Po potvrdení a odsúhlasení zmien v Objednávke Tovaru Prevádzkovateľom, bude Kupujúci oboznámený o novom predpokladanom termíne Dodania Tovaru prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci ako kontaktnú.

Po odoslaní Tovaru na adresu určenú Kupujúcim nie je možné vykonať zmeny v Objednávke.

Zo strany Prevádzkovateľa:
Ak Prevádzkovateľ nebude schopný odsúhlasiť - akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 zo 4 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. Až akceptáciou ( odsúhlasením ) Prevádzkovateľom navrhovanej zmeny v objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah.
V prípade ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Prevádzkovateľa na zmenu za neakceptovaný Kupujúcim.

4.7 Dodanie tovaru
Cena za dodanie tovaru (ktorej súčasťou je cena za balné a dopravu) je účtovaná v závislosti od veľkosti a váhy objednávky, bude špecifikovaná priamo v objednávke Tovaru a zarátaná k celkovej cene za Tovar. Dodanie tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Prevádzkovateľa, zvyčajne v lehote 7 až 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je uvedené inak, alebo nie je inak dohodnuté s Kupujúcim.
Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená Kupujúcim v Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese. Ak Kupujúci neprevezme Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. ak nie je cez dohodnutý termín prítomný Kupujúci alebo určená osoba), znáša Kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním.

Odporúčame Kupujúcemu prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak zásielka javí známky poškodenia, odporúčame balík nepreberať, prípadne spísať s vodičom / zamestnancom prepravnej spoločnosti Protokol o škode alebo zásielku odmietnuť. Zároveň Vás žiadame o zaslanie informačného emailu na service@mia-made.com, aby sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli čo najskôr a mohli ju následne riešiť. Následne Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.
Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom formulára (ktorý nájdete priamo na stránke www.mia-made.com v sekcii “Reklamácie”), ktorý vyplňte a poškodený tovar zašlite na adresu Prevádzkovateľa do 3 dní.

V prípade reklamácie nevyhadzujte obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však Kupujúci uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu voči Prevádzkovateľovi.

Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný termín dodania Tovaru je informatívny a Prevádzkovateľ ho negarantuje.
Tovar je doručovaný iba vrámci členských krajín Európskej Únie a vybraných krajín mimo EU.

4.8 Oneskorené dodanie Tovaru
Vo výnimočných prípadoch môže byť dodanie vášho tovaru oneskorené vplyvom okolností mimo našu kontrolu. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie sme schopní dodať tovar v pôvodne predpokladanom približnom časovom horizonte,  budeme Vás čo najskôr informovať o omeškaní dodania Tovaru a novom termíne dodania Tovaru.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, škody, náklady a výdavky  vyplývajúce z oneskoreného Dodania Tovaru.

4.9 Vrátenie Tovaru - Odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru
Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do14 dní od prevzatia Tovaru. Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude Kupujúcemu vrátená kúpna Cena Tovaru:

 • Doručenie listu (na adresu MIA-made s.r.o., Schurmannova 27, 949 01 Nitra, Slovenská republika) alebo e-mailu (na service@mia-made.com), v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze, a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že Kupujúci odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe Tovaru, alebo vyplnenie a odoslanie formulára (ktorý nájdete priamo na stránke www.mia-made.com v sekcii “Reklamácie”); a
 • Vrátenie Tovaru na adresu MIA-made s.r.o., Schurmannova 1213/27, 949 01 Nitra, Slovenská republika; a
 • Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých podmienok súčastne, bude Kupujúcemu vrátená kúpna Cena Tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že cena za dodanie Tovaru nie je súčasťou kúpnej Ceny Tovaru.
Náklady spojené s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od Zmluvy o kúpe Tovaru vždy znáša Kupujúci.

Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť Prevádzkovateľovi doručené najneskôr 14. deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri vrátení Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže Prevádzkovateľ po Kupujúcom požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený Kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), nebude bohužiaľ možné akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:

 • na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek Kupujúceho alebo vyrobeného osobitne pre neho.

Prevádzkovateľ má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade, ak nie je možné získať autorizáciu pre platbu Kupujúceho v prípade platby platobnou kartou.

4.10 Zhoda so Zmluvou o kúpe Tovaru
Tovar sa predáva na základe zverejnených informácií na Stránkach podľa popisu dohodnutého v Zmluve. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť Kupujúcemu do času prijatia Objednávky.

V prípade, že Tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode so Zmluvou o kúpe Tovaru, teda, že nie je najmä bez vád, má Kupujúci právo na to, aby Prevádzkovateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu Tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho Zmluve o kúpe Tovaru, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z Ceny Tovaru (suma tejto zľavy bude následne odpočítaná z kúpnej ceny Tovaru pri ďaľšom nákupe) alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou o kúpe Tovaru vedel alebo rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru sám spôsobil.

Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru najmä znamená, že Tovar nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Tovaru požadované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo na ktorý sa Tovar obvykle používa.

4.11 Zodpovednosť za vady - Reklamácie
Záručná doba na Tovar činí 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým užívaním. Kratšiu životnosť Tovaru vzhľadom k uvedenému opotrebeniu Tovaru, spôsobenom jeho obvyklým užívaním teda nemožno považovať za vadu, a bude to zohľadnené pri prípadnej reklamácii. Pokiaľ k danému Tovaru neexistuje záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad.

Kupujúci má pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady nasledovné práva:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má právo na výmenu vadného Tovaru alebo chybnej súčasti, a ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť;
 • ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru.

Ak Kupujúcí objaví na zakúpenom Tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného Tovaru, má právo na reklamáciu Tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 • na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa service@mia-made.com,
 • poštou na adresu Prevádzkovateľa MIA-made s.r.o., Schurmannova 1213/27, 949 01 Nitra, Slovenská republika,
 • vyplnením a odoslaním reklamačného formulára priamo na stránke www.mia-made.com v sekcii “Reklamácie”,

a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu Prevádzkovateľa. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ s Kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo na výmenu Tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru.
Náklady spojené s vrátením tovaru v súvislosti s podaním reklamácie znáša Kupujúci.

V prípade neoprávnenej reklamácie je Prevádzkovateľ povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň Kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani Prevádzkovateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: service@mia-made.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

MIA - made s.r.o
Schurmannova 1213/27
949 01 Nitra
Slovenská republika
Email: mia@mia-made.com
www.mia-made.com

IČO: 51 801 337
DIČ: 2120789715

Číslo účtu: SK6983300000002501463563
SWIFT: FIOZSKBAXXX