Ochrana osobných údajov

I. Totožnosť a kontaktné  údaje správcu

1.)  Správcom Vašich osobných údajov je :
MIA-made s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu „www.mia-made.com“, umiestneného na webovej stránke www.mia-made.com,  IČO: 51801337, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.  46044/N (ďalej len „správca“)

2.)  Kontaktné údaje správcu:
MIA-made s.r.o.
Schurmannova 27
949 01 Nitra
email:   mia@mia-made.com
tel.:  +421 910 939 530

3.)  Správca nemenoval žiadnu poverenú osobu

lI. Zdroje spracovaných údajov

Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej objednávky

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

1.)  Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas týmto daný správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „nariadenie“.

2.)  Účelom spracúvania osobných údajov je
1.a.) Vybavenie Vašej objednávky a výkon práva a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontaktná emailová adresa, telefón), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany správcu plniť.
1.b.) Zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), prípadne ďalších marketingových aktivít. 

3.)  Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
1.a.) Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného  vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, t.j. po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
1.b.) Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najneskôr 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

V. Ďalší príjemcovia osobných údajov

1.)  Príjemcovia osobných údajov sú osoby
a.) Podieľajúce sa na dodaní tovaru (špedičná služba, Slovenská pošta)
b.) Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu

2.)  Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva :

1.)  Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, po prípadne o obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a právo na prenesenie Vašich osobných údajov.
2.)  Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať na adrese alebo na e-maile uvedených v bode II.
3.)  Pokiaľ b y ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.
4.)  Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.)  Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2.)  Správca prehlasuje, že k osobným údajov majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.)  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
2.)  Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

 


Poskytovanie Osobných údajov je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby internetového obchodu www.mia-made.com využiť.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje narábať s osobnými informáciami registrovaných Kupujúcich na webe dôverne, citlivo a v súlade s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Kupujúcich, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci poskytovania jeho služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.mia-made.com/. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Osobné údaje za účelom:

  • plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov (ako je napr. identifikácia Kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez internetový obchod, správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov),
  • ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a subjektu údajov,
  • ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov,
  • interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“), iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas Kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje Kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a Prevádzkovateľ informuje Kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:

  • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly Kúpnej zmluvy, plnenia práv a povinností,
  • sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Kupujúcim,
  • v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na Stránkach výlučne, ak Kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.

Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Kupujúci môže svoje Osobné údaje opraviť v rámci sekcie Môj účet, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ registráciu  Kupujúceho na Stránkach Prevádzkovateľa na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Kupujúceho na Stránkach Prevádzkovateľa.

Za účelom informovania Kupujúcich o prebiehajúcich kampaniach Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ posiela Kupujúcim informácie vo forme Newsletters. Zasielanie týchto informácií môže Kupujúci obmedziť alebo zrušiť v sekcii Môj účet v časti Newsletter, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevázdkovateľa, alebo na emailovú adresu: service@mia-made.com

Ak sa Kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve Kupujúceho.